Vzdělávání Modrá linka

Naši lektoři


Mgr. Bohunka Horská

Vystudovala pomaturitní studium sociální práce a sociální pedagogiku na PedF MU. Absolvovala výcvik v integrativní psychoterapii, výcvik v supervizi pro pomáhající profese (ASPS Bratislava), výcvik v telefonické krizové intervenci, pastorální terapii a další krátkodobější výcviky.

Má více než třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: veřejné správě, manželském a rodinném poradenství, náhradní rodinné péči, pobytových a distančních krizových službách. Na Modré lince působí od roku 2002, od roku 2006 jako vedoucí linky důvěry, dále jako lektorka vzdělávacích programů pro odbornou i laickou veřejnost a výukových programů pro děti.

V současné době působí dále jako lektorka, vysokoškolská pedagožka a supervizorka. Dobrovolnicky pracuje v prorodinných a humanitárních organizacích.


PhDr. Andrea Lásková

Vystudovala Filozofickou fakultu MU obor sociologie a sociální politika a sociální práce a KU Ružomberok: rigorózní zkoušku vykonala v oboru sociální práce. Má za sebou již osmnáct let praxe v pomáhajících profesích a na lince důvěry. Aktuálně působí jako pedagožka odborných předmětů na VOŠ sociální - Brno a provozuje i soukromou praxi v oblasti poradenství, supervize, lektorské činnosti, externě pracuje i jako konzultantka linky důvěry.

V letech 1999 – 2006 působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka. Absolvovala mimo jiné výcvik v telefonické krizové intervenci, dlouhodobý výcvik v Dynamicky orientované skupinové psychoterapii, výcvik v Rozvojové a Odborné supervizi.Je spoluautorkou publikace Internet jako cesta pomoci. Pravidelně publikuje na témata: supervize, internetové poradenství, psychohygiena, etika a další.


Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Je psycholog, psychoterapeut a supervizor, má soukromou praxi v Brně. Je členem koordinačního týmu skupiny Narativ, která rozvíjí kolaborativní a dialogickou praxi v ČR. Má za sebou více než desetiletou praxi v sociálních službách, stál u rozvoje case managementu v neziskové organizaci Podané ruce.

Vystudoval sociální práci v Prachaticích, psychologii na FF MU v Brně, doktorát v sociální psychologii získal na FSS MU v Brně. Absolvoval studijní pobyt v Houston Galveston Institute u dr. Harlene Anderson a komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii. Věnuje se lektorské činnosti a publikuje.


JUDr. Alena Brožková

Pracuje na Úřadu městské části Brno - střed na odd. sociálně-právní ochrany dětí. Od roku 1995 externě vyučuje na Vyšší odborné škole sociálně právní Evangelické akademie Brno (předměty právo, mediace, teorie a metody sociální práce). Je absolventkou Právnické fakulty UJEP Brno (1985) a Univerzity T. Bati Zlín (sociální pedagogika - Bc. - 2012). Je zákládající členkou Asociace mediátorů ČR a Mediačního centra v Brně, kde také mediaci praktikuje. Je dobrovolnou poradkyní Bílého kruhu bezpečí. Vede kurzy práva a mediace pro pracovníky v pomáhajících profesích (Fokus, Charita, Diakonie, OSPOD aj.)


Mgr. Jakub Šindler

Vystudoval sociální politiku a psychologii na FSS MU, zkušenosti sbíral v práci v různorodých týmech od akademických (pracoval v brněnském Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny), pomáhajících (dobrovolnická práce s rizikovou mládeží a práce na lince důvěry) – až po týmy v komerčním prostředí. S trénováním soft-skills dovedností a teambuildingem začal na Masarykově univerzitě v rámci kurzů týmové práce a pokračoval ve společnosti Česká Cesta. V současné době pracuje pro jako lektor a kouč poradenské a vzdělávací společnosti HOIT. Tréninky, workshopy, HR poradenské projekty a koučování vedl pro desítky firem a organizací – v posledních letech např. pro ČSOB, Český Aeroholding, Škoda Auto, Porsche ČR, Bosch, MPSV, MMR, Czechtourism, Modrou linku.


Mgr. Ladislav Ptáček

Obor sociální práce vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V pomáhajících profesích se pohybuje 13 let. Působí jako sociální pracovník, supervizor, lektor vzdělávacích a výcvikových programů a mediátor. Pracuje jako pracovník telefonické a internetové linky důvěry (od 2002) a předseda (2009 - 2015) nebo člen správní rady v o.s. Modrá linka, v letech 2008 - 2011 byl předsedou o.s. Mediační centrum. Je vedoucím Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (pracoviště sociálních kurátorů). Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, socioterapie, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, telefonické krizové intervence, internetového poradenství a mediace. Má zkušenosti jak s přímou poradenskou praxí, tak i s řízením sociálních služeb jak ve státním, tak i nestátním sektoru a s oblastí vzdělávání. Lektoruje kurzy, které se dotýkají oblastí jeho činnosti a zájmu.


Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.