Vzdělávání Modrá linka
Informace o realizaci kurzů na klíč/objednávku

Informace o realizaci kurzů na klíč/objednávku

V současnosti Modrá linka, z. s. poskytuje komplexní vzdělávací službu v oblasti internetového poradenství, která je tvořena akreditovaným kurzem Výcvik v internetovém poradenství.

Tento vzdělávací program Výcvik v internetovém poradenství je možné zrealizovat buď na klíč nebo na objednávku, mimo běžný terminář otevřených kurzů.

Od 1. října 2006 je Modrá linka držitelem akreditace tohoto vzdělávacího programu, uděleného Českou asociací pracovníků linek důvěry (ČAPLD) a akreditací MPSV číslo MPSV 2013/0588-PC/SP/VP.

Nabídku internetového poradenství zastřešuje vzdělávací projekt s názvem Supervizní workshop v internetovém poradenství. S ohledem na specifičnost jeho zaměření preferujeme jeho realizaci na objednávku.

KURZY NA KLÍČ

Kurz na klíč je forma realizace některého z kurzů na základě zakázky objednatele pro uzavřenou skupinu frekventantů (např. pracovní tým), nebo několik menších skupin mimo běžný terminář otevřených kurzů, kde je Modrá linka kompletním dodavatelem zakázky objednatele.

Kurz na klíč se koná v prostorách zajištěných objednavatelem, či v případě potřeby a dle stanovených pravidel ve výcvikových prostorách Modré linky. Výhodou je jeho realizace mimo běžný terminář, vyhovující termín dodání a dostatečný počet míst pro objednatele. Pracovníci tak mohou být vyškoleni současně a nemusí být rozptýleni v několika bězích téhož výcvikového programu.

KURZY NA OBJEDNÁVKU

Na objednávku je možné zrealizovat jakoukoliv vzdělávací aktivitu, kurz nebo výcvik. Podobně, jako u kurzů na klíč jsou výhodou takto realizovaných programů nižší ekonomické i časové úspory pro objednatele a individuální příprava takového programu – pokud se nejedná o kurz akreditovaný MPSV.

Formální podmínky:

 1. Výcvikové programy a ostatní kurzy jsou realizovány na základě písemné (tištěné) objednávky nebo uzavřené smlouvy o realizaci.
 2. Standardní doba realizace je do 6 měsíců od objednání, konkrétní termín realizace je závislý na sladění termínových možností objednatele a realizátora (Modré linky z. s.).
 3. Objednávku nebo smlouvu je možné zrušit nejpozději 6 týdnů před realizací objednávky. Při zrušení objednávky nebo vypovězení smlouvy (ne přeložení termínu) v kratším termínu účtujeme storno poplatek ve výši 25% z ceny.
 4. Objednávka musí obsahovat identifikaci objednatele (název organizace nebo jméno fyzické osoby, která bude současně plátcem), adresa, IČO, počet objednávaných míst v kurzu, místo realizace a uvede se výslovný souhlas s těmito aktuálně platnými obecnými podmínkami.
 5. Pro podání objednávky je možné využít připraveného formuláře. Obecné podmínky se mění a aktualizují zpravidla 1x ročně, pokud dojde ke změně všeobecných podmínek během přípravy kurzu, bude objednávka zrealizována podle podmínek platných v den podání objednávky (nebo uzavření smlouvy).
 6. Termín úhrady je sjednáván individuálně. Pokud se obě strany nedohodnu jinak, je částka splatná nejpozději v den zahájení programu

KURZY NA OBJEDNÁVKU

Na klíč je možné zrealizovat jakoukoliv vzdělávací aktivitu, kurz nebo výcvik. Podobě, jako u kurzů na klíč jsou výhodou takto realizovaných programů nižší ekonomické i časové úspory pro objednatele a individuální příprava takového programu – pokud se nejedná o kurz akreditovaný MPSV.

Formální podmínky:

 • Výcvikové programy a ostatní kurzy jsou realizovány na základě písemné (tištěné) objednávky, nebo uzavřené smlouvě o realizaci
 • Standardní doba realizace je cca do 4 měsíců od objednání, konkrétní termín realizace je závislý na sladění termínových možností objednatele a realizátora (Modré linky o.s.)
 • Objednávku nebo smlouvu je možné zrušit nejpozději 6 týdnů před realizací objednávky. Při zrušení objednávky nebo vypovězení smlouvy (ne přeložení termínu) v kratším termínu účtujeme storno poplatek ve výši 25% z ceny
 • Objednávka musí obsahovat identifikaci objednatele (název organizace nebo jméno fyzické osoby, která bude současně plátcem), adresa, IČO (nebo rodné číslo), počet objednávaných míst v kurzu, místo realizace a uvede se výslovný souhlas s těmito aktuálně platnými obecnými podmínkami
 • Pro podání objednávky je možné využít připraveného formuláře. Obecné podmínky se mění a aktualizují zpravidla 1x ročně, pokud dojde ke změně všeobecných podmínek během přípravy kurzu, bude objednávka zrealizována podle podmínek platných v den podání objednávky (nebo uzavření smlouvy)
 • Termín úhrady je sjednáván individuálně. Pokud se obě strany nedohodnu jinak, je částka splatná nejpozději v den zahájení programu
 • Formulář objednávky je k dispozici na www.vzdelavani.modralinka.cz

Formulář objednávky je k dispozici zde.

Podmínky pro realizátora (Modrá linka z. s.):

 1. Realizovat kurz tak, jak byl akreditován, zohlednit individuální potřeby zadavatele, realizovat kurz v nejbližším možném termínu dle možností objednatele i poskytovatele kurzu. Kurz povede lektor /lektorská dvojice akreditovaného kurzu, lektorování výcvikového kurzu pouze jedním lektorem není přípustné
 2. Modrá linka dodá veškeré učební materiály, vztahující se k danému kurzu
 3. Modrá linka vystaví absolventům programu osvědčení o absolvování akreditovaného výcvikového kurzu, dle stanovených podmínek MPSV pro získání osvědčení. Při nižší účasti frekventanta vystaví realizátor potvrzení o účasti s vyznačeným počtem absolvovaných hodin výcviku.

Podmínky pro objednatele:

 1. Objednatel kurzu se zavazuje, že přebírá zodpovědnost za přípravu kurzu na objednávku (tomu také odpovídá cenové zvýhodnění cena/osoba) a zajistí podmínky realizace výcviku, které odpovídají potřebám výcviku a podmínkám akreditace.
 2. Objednatel zajistí a hradí ubytování a cestovné lektorů a ostatní náklady vztahující se ke kurzu.
 3. Pokud objednatel nemůže kurz plně obsadit, je možné zprostředkovat dohodu s jiným subjektem a vytvořit tak zakázku na jeden společný kurz.
 4. Náklady na cestovné lektorů do místa konání kurzu a zpět do Brna budou účtovány podle platných právních předpisů pro cestování veřejnou dopravou.

Účastnický poplatek (kurzovné) pro kurzy na objednávku/klíč

Pro Výcvik v internetovém poradenství a kurz Způsoby zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem je cena kurzu 38 000 Kč.

Pro ostatní kurzy:

 • jednodenní kurz s účastí jednoho lektora - cena kurzu 15 000 Kč
 • jednodenní kurz s účastí dvou lektorů - cena kurzu 18 000 Kč
 • dvoudenní kurz s účastí jednoho lektora - cena 20 000 Kč
 • dvoudenní kurz s účastí dvou lektorů - cena kurzu 28 000 Kč

Maximální počet skupiny je 16 osob. Realizace kurzu je možná i pro menší počet frekventantů, náklady za kurz se nemění.

Kurz na klíč či objednávku probíhá ve vlastních prostorách a je zcela v režii objednatele. V případě, že kurz proběhne v prostorách Modré linky, potom je cena kurzu stejná jako za běžný otevřený kurz. Ceny kurzů naleznete v anotacích jednotlivých kurzů.

Technické požadavky:

 • Pro Výcvik v internetovém poradenství:
  1. Pro teoretickou část programu učebnu s možností usazení účastníků do půlkruhu samostatnou učebnu s výpočetní technikou (minimálně 1 PC pro dvojici, lépe aby měl každý svůj PC nebo notebook) + 1 PC pro lektory
  2. Připojení k internetu<
  3. Dataprojektor a promítací plátno, flipchart
 • Pro ostatní kurzy:
  1. Prostorná místnost půlkruhovým usazením frekventantů
  2. PC, dataprojektor a promítací plátno, flipchart
Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.