Vzdělávání Modrá linka
Výcvik v telefonické krizové intervenci

Výcvik v telefonické krizové intervenci

Pokyny k přihlášce na tento kurz

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu vzdelavani@modralinka.cz nejpozději do 31.12. 2015. V případě, že vám do týdne nepřijde potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte nás prosím znovu mailem nebo telefonicky. Asistentku CVS Centra pro vzdělávání a supervizi je možno telefonicky kontaktovat v pondělí, úterý a ve čtvrtek v dopoledních hodinách na tel. čísle 549 216 141 e-mailová komunikace je možná kdykoli.

Zde si můžete stáhnout přihlášku na kurz Výcvik v telefonické krizové intervenci (dokument typu Microsoft Word)

Anotace kurzu

Vzdělávací program výcvikového charakteru směřuje k získání vzdělání a kvalifikace pro telefonickou práci s klienty v krizi. Cílem je osvojit si metodu telefonické krizové intervence, tak, aby absolventi byli schopni její aplikace v poskytování služby telefonická krizová pomoc.

Výcvik je rozdělen do šesti dvoudenních setkání. Jednotlivé moduly, které vede vždy jedna lektorská dvojice, mají svůj pevný rámec v rámci daného tématického obsahu – teoretický výklad, praktická cvičení, sebezkušenostní techniky, modelové situace. Absolvent tak bude vybaven teoretickými znalosti, praktickými dovednosti a kompetencemi, které využije při práci s klientem.

Získané znalosti a dovednosti se po ukončení kurzu ověřují zkouškou (ověření teoretických znalostí a praktických dovedností). Ta bude odpovídat stanoveným nárokům dle dané akreditace, stejně tak složení zkoušky bude garancí pro potencionální zaměstnavatele o míře dosažené kvalifikace. Zkouška bude splňovat nároky stanovené zastřešující profesní organizací (Česká asociace pracovníků linek důvěry).

Odborná garantka

Odbornou garantkou kurzu je Mgr. Bohuslava Horská. Výcvik a jeho jednotlivé části odpovídají Etickému kodexu České asociace pracovníků linek důvěry, ke kterému se Linka důvěry Modrá linka hlásí.

Lektoři

Mgr. Danka Cieślarová

Studentka doktorského programu psychologie na FF MU, od roku pracovnice linky důvěry od roku 2006. Dlouhodobě se věnuje tématům krizové intervence, suicidální problematiky, etiky v psychoterapii i krizové intervenci; zajímá se o mediaci, religionistiku, ale také o porodní a poporodní tematiku. Od roku 2008 je frekventantkou dlouhodobého výcviku analytické psychologie. Pracovala jako psycholog na uzavřeném i otevřeném psychiatrickém oddělení, nyní nepravidelně v psychologické poradně Modré linky.


Mgr. Jitka Doleží

Vystudovala jednooborovou psychologii na FSS MU Brno, absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii Dialog Brno. V pomáhajících profesích se pohybuje řadu let jako psycholog ve Speciálně pedagogickém centru, školní psycholog, psycholog/psychoterapeut v oblasti náhradní rodinné péče, psycholog/psychoterapeut v manželské a rodinné poradně, lektor na VŠ A VOŠ, v současné době lektor na Pedagogické fakultě MU (vedení seberozvojových skupin pro studenty oboru Sociální pedagogika), FSS MU (lektorování kurzu Náhradní rodinná péče), pracovník linky důvěry., Fakultě sociálních studií na Vyšší odborné škole sociální.


Mgr. Michal Horák

Vystudoval religionistiku a etnologii na FF MU v Brně, absolvoval dlouhodobé psychoterapeutické výcviky v satiterapii a Pesso-Boyden Psychomotor Psychotherapy. Supervizní výcvik absolvoval pod ASPS v Bratislavě. Od počátku své profesní kariéry pracuje v oblasti pomáhajících profesí jako psychoterapeut a později také jako supervizor.

Na Modré lince působil od roku 1999 do roku 2006 jako pracovník linky důvěry a intervizor, v současné době jako externí člen týmu. Od roku 2000 aktivně působí také jako lektor vzdělávacích seminářů, kurzů a výcviků. Jeho zájem se centruje na poradenské dovednosti a způsoby efektivního řešení obtížných situací v interakcích mezi lidmi. Dále se věnuje možnostem rozvoje osobního potenciálu člověka, psychologii abhidhammy a na tato témata přednáší a publikuje.

V současnosti pracuje jako lektor, poradce, psychoterapeut a supervizor.


Mgr. Bohuslava Horská

Vystudovala pomaturitní studium sociální práce a sociální pedagogiku na PedF MU. Absolvovala výcvik v integrativní psychoterapii (IPIPAP), výcvik v supervizi pro pomáhající profese (ASPS Bratislava), pastorální terapii (BEE International) a další krátkodobější výcviky.

Má více než třicetiletou praxi v pomáhajících profesích: veřejné správě, manželském a rodinném poradenství, náhradní rodinné péči, pobytových a distančních krizových službách. Na Modré lince působí od roku 2002, od roku 2006 jako vedoucí linky důvěry, dále jako lektorka vzdělávacích programů pro odbornou i laickou veřejnost a výukových programů pro děti.

V současné době působí dále jako lektorka, pedagožka (zejména PedF MU) a supervizorka. Dobrovolnicky pracuje v prorodinných a humanitárních organizacích.


PhDr. Andrea Lásková

Vystudovala Filozofickou fakultu MU obor sociologie a sociální politika a sociální práce, KU Ružomberok: rigorózní zkoušku vykonala v oboru sociální práce. Má za sebou již patnáct let praxe v pomáhajících profesích a na lince důvěry. Jejím současným povoláním je pedagožka odborných předmětů na VOŠ sociální - Brno, Kotlářská 9, soukromá praxe: poradenství, supervize, lektorská činnost, externě jako konzultantka linky důvěry.

V letech 1999 – 2006 působila jako vedoucí Linky důvěry Modrá linka. Absolvovala mimo jiné výcvik v telefonické krizové intervenci, dlouhodobý výcvik v Dynamicky orientované skupinové psychoterapii, výcvik v Rozvojové a Odborné supervizi. Pravidelně publikuje na témata: supervize, internetové poradenství, psychohygiena, etika.


Mgr. Ladislav Ptáček, DiS.

Obor sociální práce vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V pomáhajících profesích se pohybuje 10 let. Působí jako sociální pracovník, supervizor, lektor vzdělávacích a výcvikových programů a mediátor. Pracuje jako pracovník telefonické a internetové linky důvěry (od 2002) a předseda správní rady v o.s. Modrá linka, v letech 2008 - 2011 byl předsedou o.s. Mediační centrum, je vedoucím Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče Magistrátu města Brna (pracoviště sociálních kurátorů). Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, socioterapie, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, telefonické krizové intervence, internetového poradenství a mediace. Má zkušenosti jak s přímou poradenskou praxí, tak i s řízením sociálních služeb jak ve státním, tak i nestátním sektoru a s oblastí vzdělávání. Lektoruje kurzy, které se dotýkají oblastí jeho činnosti a zájmu.


Všichni lektoři splňují kvalifikační předpoklady pro práci na lince důvěry a pro lektorskou činnost

Akreditace

Výcvik je akreditován MPSV

Další informace

Frekventant obdrží osvědčení o absolvování výcvikového programu za splnění dvou podmínek:

  • 90% účast ve výcvikové skupině
  • složení závěrečné zkoušky

Při nesplnění některé z podmínek obdrží frekventant potvrzení o účasti ve vzdělávacím programu, do kterého se vyznačí počet skutečně absolvovaných hodin či ukončení absolvováním bez složení zkoušky.

Metody práce: interaktivně orientovaná výuka, sebezkušenostně zaměřená cvičení, praktický nácvik dovedností - vedení modelových hovorů pod supervizí, skupinová práce, příklady „dobré a špatné praxe“.

Časová dotace: 120 výukových hodin– každý blok (setkání) vždy 20 výukových hodin, pátek a sobota + závěrečná zkouška 10 výukových hodin.

Cena kurzu: 14 900,- Kč

Vstupní podmínky kurzu:

  • minimální věk 21 let
  • středoškolské vzdělání + vzdělání dle zákona 108 či započaté vzdělání, nebo pracovník v soc. službách (kvalifikační kurz absolvovaný nebo započatý)

Místo konání kurzu: Brno


Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.