Vzdělávání Modrá linka
Výcvik v internetovém poradenství

Výcvik v internetovém poradenství

Anotace kurzu

Obsah kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními otázkami internetového poradenství, součástí vzdělávacího programu Výcvik v internetovém poradenství, je výcvikový kurz,který se věnuje základním otázkám problematiky internetového poradenství a to v oblasti komunikace s klientem prostřednictvím e-mailu. Výcvik zahrnuje témata techniky práce při poskytování služby, hranicím, možnostem a rizikům této poradenské služby, postavení pracovníka v tomto poradenském procesu a technickým požadavkům na realizaci služby. Kurz vybavuje frekventanty dostatečným teoretickým zázemím a současně je kurz postaven na praktickém nácviku a sebezkušenosti.

Kurz je určen pracovníkům v sociálních služeb - sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci a fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči – osoby pečující o osobu blízkou, asistenti sociální péče - dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Materiální zabezpečení:

Účastníci kurzu jsou vybaveni sadou pracovních listů a teoretických souhrnů. Sada těchto dokumentů tvoří ucelený soubor tištěných informací a výkladů k tématu výcviku. Zvyšuje se tak efektivita jak vlastního kurzu, tak i využití materiálů po skončení výcviku při aplikaci do praxe, což může posloužit jako jeden z opěrných zdrojů pro začínající pracovníky.
Databáze modelových emailů pro praktický nácvik a modelování poradenských situací.

Technické zabezpečení:

Výcvik se musí konat ve 2 vzdělávacích místnostech (učebna a PC místnost). Učebna musí umožňovat pohodlné sezení frekventantů v kruhovém uspořádání, práci v malých skupinách, a podobné aktivity. Místnost musí být vybavena flipchartem.

Počítačová místnost musí být vybavena počítači s pevným připojením k internetu, dataprojektorem, projekčním plátnem, jeden PC musí být vyhrazen výhradně pro potřeby lektorů. Při výcviku se používají zvláštní e-mailové účty, jejichž majitelem je Modrá linka, o.s., a které se používají výhradně pro výcvikové účely.

Výcvik je uskutečňován v prostorách, které zajišťuje Modrá linka, o.s. přímo v Brně, v případě že je kurz uskutečněn mimo Brno, potom odpovídající prostory zajišťuje objednavatel vzdělávání. V takovém případě musí zajistit prostory odpovídající zde stanoveným podmínkám.

Lektoři kurzu

  • Phdr. Andrea Lásková, pracovnice linky důvěry, supervizorka
  • Mgr. Michal Horák, lektor vzdělávacích programů Modré linky, supervizor, psychoterapeut
  • Mgr. Bohuslava Horská, vedoucí linky důvěry Modrá linka
  • Mgr. Ladislav Ptáček, DiS. Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, socioterapie, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, telefonická krizová intervence, internetové poradenství a mediace. Pracuje jako vedoucí Oddělení sociální prevence a pomoci Magistrátu města Brna (pracoviště sociálních kurátorů), jako pracovník linky důvěry a předseda správní rady v o.s. Modrá linka, v letech 2008 - 2011 byl předsedou o.s. Mediační centrum. Má zkušenosti jak s přímou poradenskou praxí, tak i s řízením sociálních služeb a to jak ve státním tak i nestátním sektoru a s oblastí vzdělávání. Lektoruje kurzy, které se dotýkají oblastí jeho činnosti a zájmu, na Modré lince lektoruje Výcvik v internetovém poradenství a kurz Poradenské dovednosti. Je spoluautorem monografie Internet jako cesta pomoci (Internetové poradenství pro pomáhající profese), která v roce 2010 vyšla v Sociologickém nakladatelství - SLON. Obor sociální práce vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Výcvik vede vždy lektorská dvojice.

Všichni lektoři splňují kvalifikační předpoklady pro práci na lince důvěry a pro lektorskou činnost podle podmínek České asociace pracovníků linek důvěry pro akreditaci výcviků v oblasti internetového poradenství.

Cena

3900 Kč

Akreditace

Kurz je akreditován, č. akreditace A2017/0465-SP/PC

Další informace, přihlášky

  • Rozsah kurzu: počet školících dní 2 - 3 (24 vyuč. hodin)
  • Místo konání kurzu: Brno
  • Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích i laiky
  • Cena kurzu: v rámci účasti v projektu ESF zdarma, v případě otevřeného kurzu (mimo projekt ESF) 3 900 Kč
  • Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávání.

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.