Vzdělávání Modrá linka
Supervize v pomáhajících profesích

Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Modrou linkou a Asociácií supervízorov a sociálnych poradcov

srdečně vás zveme na střednědobý výcvikový program

SUPERVIZE V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Supervize je metodou kontinuálního zvyšování profesionálních kompetencí odborníků pracujících s lidmi. Cílem nabízeného výcviku je odborná příprava supervizorů působících v pomáhajících profesích.

CÍLOVÁ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU

 • vyučující na VOŠ nebo VŠ, která vzdělává v oblasti sociální nebo sociálně zdravotní práce, a osoby pracující v pomáhajících profesích, které jsou motivovány pro práci supervizora

VSTUPNÍ PODMÍNKY

 • vysokoškolské magisterské vzdělání ze společenskovědních oborů, zdravotnických oborů, vybraných pedagogických a teologických věd - a to především sociální práce, sociálně zdravotní práce, psychologie, sociální pedagogika, speciální pedagogika, léčebná pedagogika, logopedie, medicína, teologie
 • a minimálně pětiletá praxe po ukončení výše uvedeného vysokoškolského vzdělání magisterského stupně - a to přímá práce s klienty, pedagogická praxe na VOŠ nebo VŠ vzdělávající v oblasti sociální nebo sociálně zdravotní práce, nebo pětiletá praxe v řídící pozici
 • a absolvování minimálně deseti hodin supervize v posledních dvou letech

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 • rozsah výcviku: 280 hodin
 • místo konání: Brno
 • maximální počet účastníků: 18
 • odborný garant: Prof. PhDr. Ján Gabura, CSc.
 • cena výcviku:
  • při uhrazení celé částky před začátkem výcviku činí kurzovné 23.000,- Kč plus 21% DPH
  • při uhrazení výcviku ve dvou platbách rozložených následovně: před začátkem výcviku 12.500,- Kč plus 21% DPH a uprostřed výcviku 12.000,- Kč plus 21% DPH, tedy celkem 24.500,- Kč plus 21% DPH
 • lektorský tým: Prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., Mgr. Kristína Mozešová, PhD., doc. PhDr. Peter Brnula, PhD.
 • výcvik připravujeme ve spolupráci s ASSP (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, www.assp.sk) a Modrou linkou www.vzdelavani.modralinka.cz
 • akreditace: Ministerstvo školství SR, nositelem akreditace je ASSP

ORGANIZAČNÍ FORMA VÝCVIKU:

 • prezenční a distanční forma
 • celkem 280 vyučovacích hodin z toho:
  • prezenční forma: 250 hodin prezenčního vzdělávání,
  • distanční forma: 10 hodin supervize, 20 hodin jiných vzdělávacích aktivit (např. jiné výcviky, semináře) - není zahrnuto v nákladech na výcvik, supervizi i další vzdělávání si účastník zajišťuje i hradí sám

ČASOVÝ PLÁN PREZENČNÍ ČÁSTI VÝCVIKU:

Uskuteční se celkem osm třídenních bloků a jeden čtyřdenní blok (každý den od cca od 8.30 do 17.30 hod.)

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

V prezenční formě výcviku účastníci absolvují teoretickou přípravu (která činí 40% celkové náplně) a nácvik supervizních dovedností formou tréninku v malých skupinách (modelování, hraní rolí, rozbor kasuistik - s využitím video a audio nahrávek). Závěrečné hodnocení zahrnuje prezentaci nahrávky supervizního sezení.

Tématické okruhy

 • Teoretické základy supervize - podmínky, formy a metody supervize
 • Sebereflexe a reflexe supervizora
 • Komunikace v supervizi
 • Proces rozhovoru se supervidovaným
 • Analýza supervizních situací
 • Supervize pro studenty a nové pracovníky
 • Supervize týmu a organizace
 • Vizualizace v supervizi
 • Etika supervizora

TERMÍNY SETKÁNÍ

 • Blok 1: 7 - 9.9. 2017
 • Blok 2: 9. - 11.11. 2017
 • Blok 3: 11.1. - 13.1.2018
 • Blok 4: 7. - 10.3. 2018 (čtyři dny)
 • Blok 5: 3.5. - 5.5. 2018
 • Blok 6: 21.6. - 23.6. 2018
 • Blok 7: 6.9 - 8.9. 2018
 • Blok 8: 15.11. - 17.11. 2018

VÝBĚROVÝ ROZHOVOR

Výběrový pohovor je plánovaný na 14.8. 2017.

PŘIHLÁŠKY

 • V případě zájmu o tento výcvik, vyplňte prosím přihlášku a odešlete ji na adresu:
 • Zájemci budou zařazeni do výcvikového programu podle výsledků výběrového rozhovoru (termín bude upřesněn) v prostorách Modré linky, Anenská 10, Brno. Zájemci budou k výběrovému pohovoru pozváni na základě vyplněného podkladu k rozhovoru, který zasíláme až přihlášeným zájemcům.

Přihlášku a aktuální průběžné informace naleznete na webech: www.asvsp.org a www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.