Vzdělávání Modrá linka
Sociální práce s lidmi bez domova

Sociální práce s lidmi bez domova

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními otázkami sociální práce s lidmi bez domova. Zaměřuje se na podpůrnou metodu pro zvládání sociálních problémů. Rozvíjí schopnosti, jak získat důvěru klienta v rámci sociální práce, podpořit jeho sebeúctu a motivaci a schopnost porozumět situaci, ve které se klient ocitl. Kurz se věnuje obecným definicím života bez domova a boji proti stigatizaci. Kurz je vhodný nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty, ale i veřejnosti, zajímající se o toto téma.

Lektoři kurzu

Mgr. Martin Stanoev, Ph.D. V současnosti pracuje pro Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR na pozici regionálního experta v oblasti bydlení. Věnuje se také pedagogické a výzkumné práci. Spolupracuje také s Centrem empirických výzkumů na Slezské univerzitě v Opavě a Katedrou sociální pedagogiky na Masarykové univerzitě v Brně, kde vede prakticky zaměřené semináře ze sociální práce. Pracoval deset let jako sociální kurátor v Brně a zabýval se sociální prací s lidmi bez domova a po propuštění z výkonu trestu. Působí jako lektor v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků a je akreditovaný supervizor. Vedle odborných publikací píše i publicistické články ze sociální oblasti.

Mgr. Ladislav Ptáček, DiS. Zabývá se tématy poradenství v sociální práci, socioterapie, bezdomovství a extrémního sociálního vyloučení, telefonická krizová intervence, internetové poradenství a mediace. Pracuje jako vedoucí Oddělení sociální prevence a pomoci Magistrátu města Brna (pracoviště sociálních kurátorů), jako pracovník linky důvěry a předseda správní rady v o.s. Modrá linka, v letech 2008 - 2011 byl předsedou o.s. Mediační centrum. Má zkušenosti jak s přímou poradenskou praxí, tak i s řízením sociálních služeb a to jak ve státním tak i nestátním sektoru a s oblastí vzdělávání. Lektoruje kurzy, které se dotýkají oblastí jeho činnosti a zájmu, na Modré lince lektoruje Výcvik v internetovém poradenství a kurz Poradenské dovednosti. Je spoluautorem monografie Internet jako cesta pomoci (Internetové poradenství pro pomáhající profese), která v roce 2010 vyšla v Sociologickém nakladatelství - SLON. Obor sociální práce vystudoval na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV akred. č.2016/0928-PC/SP

Cena

2190 Kč

Další informace

  • Rozsah kurzu: počet školících dní 2 (16 vyuč. hodin)
  • Cena kurzu: 2190 Kč
  • Místo konání kurzu: Brno
  • Absolventi semináře obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávání.
  • Kurz je určen pro pracovníky v pomáhajících profesích i laiky

Na kurz je možné se přihlásit prostřednictvím e-mailu na adresu vzdelavani@modralinka.cz. S ohledem na povahu kurzu je velikost skupiny kapacitně limitována. Chcete-li si zajistit místo v kurzu, přihlaste se, prosíme, co nejdříve.

Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.