Vzdělávání Modrá linka
Organizace a facilitace případových setkání

Organizace a facilitace případových setkání

Pokyny k přihlášce na tento kurz naleznete zde.

Anotace kurzu

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří organizují (nebo chtějí organizovat) společná setkání s klientem a dalšími zástupci jeho sociální sítě. Ať už jde o konzultaci s klientem a jeho rodinou, setkání více pracovníků s jedním klientem anebo tzv. případovou konferenci při podezření na zanedbávání péče o dítě, vždy se na jednom místě setkává více lidí s různými zájmy, v různých rolích a s různými úhly pohledu. Cílem kurzu je rozvinout praktické dovednosti pro přípravu a facilitaci těchto setkání. Účastníci budou seznámeni s vodítky pro vedení dialogu s více lidmi s různorodými zájmy tak, aby bylo možné předejít konfliktům a nedorozuměním a naopak umožnit vznikání a rozvíjení nových možností a výsledků uspokojivých pro všechny zúčastněné. V kurzu budou využity prvky kolaborativní, dialogické a narativní praxe, účastníci si veškerá vodítka budou moci vyzkoušet v praktických cvičeních.

Lektor kurzu

Lektorem kurzu je Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D. v současné době působí jako OSVČ v Brně, kde primárně nabízí spolupráci rodinám v obtížných situacích, dále potom párovou a individuální psychoterapii a kurz pro veřejnost „Jak pomoci blízkému překonat závislost“. Je supervizorem několika týmů sociálních služeb a externě spolupracuje se společností Santia jako facilitátor kulatých stolů.

Je součástí skupiny Narativ, která pořádá jednak vzdělávací akce v kolaborativních a dialogických přístupech a jednak se různou formou (publikační činnost, facilitace setkání, organizace seminářů) podílí na transformačních procesech v psychoterapii, sociálních službách, sociální práci, zdravotnictví a dalších oblastech.

Vystudoval sociální práci v Prachaticích, psychologii na FF MU v Brně, doktorát v sociální psychologii získal na FSS MU v Brně. Absolvoval studijní pobyt v Houston Galveston Institute u dr. Harlene Anderson a komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě a publikuje.

Cena

2190,-

Akreditace

Kurz je akreditován MPSV 2013/1407-SP/VP ze dne 14.11. 2013.

Další informace, přihlášky

  • 16 vyučovacích hodin - realizovány ve dvou dnech
  • Místo konání: Brno

Kurz je realizován jako dvoudenní praktický seminář, s celkovou časovou dotací 16 hodin.

Použité metody: Přednáška, diskuse, práce ve skupinách, interaktivní metody práce.


Aktuální kontakty a další informace o kurzech naleznete na www.vzdelavani.modralinka.cz

Loga
©2007 - 2019 Modrá linka, z.s.